36 Παρεμβάσεις που θα αλλάξουν οριστικά τη Μεταμόρφωση

Αναβάθµιση των υπηρεσιών του Δήµου µας:

1. Το όραµά µας τίθεται σε εφαρµογή µε την εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος για τον Δήµο µας 2020-2025

2. Σύσταση γραφείου ∆ιεθνών Σχέσεων – Europe Direct – γραφείου Βρυξελλών, για να δηµιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για στοχευµένα ευρωπαϊκά προγράµµατα για τον πολιτισµό και τον αθλητισµό, αδελφοποιήσεις και ανταλλαγή τεχνογνωσίας µε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις

3. ∆ηµιουργία αυτοτελούς τµήµατος πολιτικής προστασίας και κατάρτιση ειδικού σχεδίου πρόληψης και αντιµετώπισης της οποιασδήποτε φυσικής καταστροφής.

4. ΚΗΦΙΣΟΣ – Μελέτη και κατάθεση πρότασης για την ανάδειξη και προστασία του Κηφισού, για το τµήµα που αφορά τον ∆ήµο µας, µε παράλληλη έναρξη διαλόγου για συνεργασία µε όλους τους παρακηφίσιους δήµους.

5. ∆ηµιουργία προγράµµατος πολιτιστικού – κοινωνικού τουρισµού (ΚΑΠΗ).

6. ∆ηµοτική Κατασκήνωση σε συνεργασία µε άλλους δήµους

7. Αξιοποίηση, αξιολόγηση και αναβάθµιση δηµοτικών υπηρεσιών, έτσι ώστε το προσωπικό µε θεσµικό τρόπο και χωρίς καµία παρέµβαση να κάνει τη δουλειά του.

8. Συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις γειτονιές (άµεση επαφή µε τον πολίτη).

9. Καθιέρωση ετήσιας συνάντησης όλων των συλλόγων της πόλης µε παράλληλη παρουσίαση του έργου τους πλαισιωµένη από µουσική βραδιά.

10. Ανοικτά Σχολεία ώστε οι πολίτες να βρίσκουν χώρους για να δραστηριοποιηθούν αθλητικά, πολιτιστικά και να έρθουν σε επαφή µε τον ∆ήµο µέσω της δηµιουργίας ∆ηµοτικών ΚΕΠ σε κάθε γειτονιά.

Προστιθέµενη αξία µέσω του εκσυγχρονισµού των υποδοµών στην πόλη µας:

1. Αγορά του ΕΚΕΠ και µετατροπή του στο πλέον σύγχρονο και φιλικό προς τον πολίτη ∆ηµαρχείο µε συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών. Αναβάθµιση της περιοχής Μποφίλια.

2. Μετατροπή του ∆ηµοτικού Κτιρίου που στεγάζεται σήµερα το ∆ηµαρχείο σε Κέντρο Τεχνών.

3. Αξιοποίηση ήπιων µορφών ενέργειας µέσω της επέκτασης και χρήσης του φυσικού αερίου σε όλη την πόλη – Πλήρης χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας (ηλεκτρικά αυτοκίνητα, φωτοβολταϊκά).

4. Αξιοποίηση ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ, (χωροθέτηση και θεσµοθέτηση) δηµιουργία κανονισµού λειτουργίας και επιτροπής διαχείρισης προκειµένου να µετεξελιχθεί σε σύγχρονο βιοµηχανικό κέντρο το οποίο θα προσελκύει νέες µη ενεργοβόρες επιχειρήσεις (“Εµπορικές ∆ιαχειριστικές Επιχειρήσεις”) οι οποίες θα εγκατασταθούν σε συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος.

5. Αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών κτιρίων (ESKIMO κ.λ.π.) και µετατροπή τους σε χώρους πολιτιστικής έκφρασης (µουσική – εκθέσεις φωτογραφίας – ζωγραφική), καθώς και στέγαση νεοφυών επιχειρήσεων για τους δηµότες µας που θέλουν να καινοτοµήσουν µέσω της δηµιουργίας θερµοκοιτίδας καινοτοµίας.

6. Δηµιουργία σύγχρονου µουσείου 3D, έτσι ώστε η πόλη µας να γίνει σηµείο αναφοράς και να αποκτήσει εξωστρέφεια.

7. Δηµιουργία νέου γηπέδου για στίβο και ποδόσφαιρο.

8. Δηµιουργία 3ου κλειστού γυµναστηρίου γενικής γυµναστικής και πολεµικών τεχνών. Η Μεταµόρφωση µετατρέπεται σε αθλητική πόλη πρωταγωνίστρια µε ταυτόχρονη διοργάνωση µεγάλων τουρνουά.

9. Δηµιουργία 5ου ΚΑΠΗ (περιοχή Βλάχου – Νέας Ζωής)

10. Δηµιουργία νέου βρεφονηπιακού σταθµού στην Μποφίλια

11. Κατασκευή πολυδύναµου νηπιαγωγείου στην περιοχή Νέας Ζωής

12. Αξιοποίηση και αναστήλωση του Ιερού Ναού Μεταµόρφωσης και δηµιουργία εκκλησιαστικού µουσείου και βιβλιοθήκης

13. Έρευνα και καταγραφή όλων των παρεµβάσεων που πρέπει να γίνουν σε όλα τα δηµοτικά κτίρια προκειµένου να είναι προσβάσιµα σε όλους (ΑΜΕΑ)

Βελτιώνουµε την καθηµερινότητα του πολίτη µε κοινωνικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα αναδεικνύουµε το περιβάλλον :

1. Αστική κινητικότητα (URBAN MOBILITY), σύνδεση γειτονιών µε κέντρο, δηµοτική συγκοινωνία, ποδηλατόδροµοι και δηµιουργία δικτύου πεζοδροµήσεων.

2. Αναβάθµιση της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας µε την αγορά ηλεκτρικών λεωφορείων και δωρεάν χρήση τους µε τη ∆ηµοτική Εκπτωτική Κάρτα.

3. Σύνδεση της πόλης µας µε πούλµαν τόσο µε την Πανεπιστηµιούπολη (Ζωγράφου), όσο και µε το ΑΕΙ ∆υτικής Αττικής για τους φοιτητές της πόλης.

4. Ασφάλεια πολιτών µε αναβάθµιση του δηµοτικού φωτισµού µε λαµπτήρες εξοικονόµησης τύπου LED και σύµβαση µε εταιρεία ασφάλειας που θα περιπολεί µέρα – νύχτα στις γειτονιές και τα σχολεία µας, έτσι ώστε οι πολίτες της Μεταµόρφωσης να νιώθουν ασφαλείς

5. Καινοτοµία – INTERNET – INFO KIOSKS – σηµεία επικοινωνίας και ενηµέρωσης πολιτών – οδικοί χάρτες.

6. Αναβάθµιση όλων των αθλητικών χώρων, δηµιουργία βάσης δεδοµένων (data base) για να γνωρίζουµε τους αθλούµενους συµπολίτες µας, τα σωµατεία που χρησιµοποιούν τους αθλητικούς χώρους και τα υλικά που χρειάζονται σε ετήσια βάση, για την ορθολογικότερη κάλυψη των εξόδων και της συντήρησής τους.

7. Αντισταθµιστικά οφέλη τόσο από την ΕΥ∆ΑΠ για τη χρήση του Βιολογικού Κέντρου – άµεση εφαρµογή του προγράµµατος απόσµησης (αλλιώς η εγκατάσταση θα κλείσει), όσο και από την Αττική και Εθνική οδό στη λογική του ‘ο ρυπαίνων πληρώνει’. Η Μεταµόρφωση διεκδικεί τα αυτονόητα…

8. Δηµοτική εκπτωτική κάρτα σε συνεργασία µε τους επιχειρηµατίες της πόλης µας

9. Εβδοµαδιαία έκθεση προϊόντων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη µας πλαισιωµένη από πολιτιστικές εκδηλώσεις

10. Κίνητρα σε µεγάλες και µικρές επιχειρήσεις για πρόσληψη δηµοτών σε αυτές

11. Φοιτητικό ∆έµα στους φοιτητές της πόλης µας που σπουδάζουν στην επαρχία µε όλα τα βασικά είδη διατροφής.

12. Υιοθέτηση της αρχής «Ανακύκλωση στην πηγή» µε προγράµµατα για την ενηµέρωση των πολιτών, εκπαιδευτικά σεµινάρια στα σχολεία– ανταποδοτική ανακύκλωση και δηµιουργία πιλοτικών προγραµµάτων διαχείρισης απορριµµάτων.

13. Ίδρυση Πρότυπου ∆ηµοτικού ή διαδηµοτικού κέντρου φιλοξενίας και υιοθέτησης αδέσποτων ζώων σε συνεργασία µε φιλοζωικούς συλλόγους και ιδιώτες εθελοντές.

Προτάσεις για να σταθεί η Μεταμόρφωση όρθια μέσα στην πανδημία.